[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]

ˈʤɑnəθɪn nɔɻθ ˈwəʃɪŋnɪn

 ˈɒfɨs ˌaʊɻ̩z:T 1:30-3:00 (ˌfɒɫ ˌtʰwɛniˌsɛvɨnˈtʰin)
W 1:30-3:00
 ˈɒfɨs:Pearson 105
 ˈimᴁɫ:jwashin1 [æʔ] swarthmore [dɑɾ] edu
 fɤun:+1 (610) 957-6134

ˈmeɪn ˈᴁɻiəzəv ˈɻisɻ̩ʧ

  • tʰɻkɪk ˈɫæi̯ŋgwəʤɪz, ɨsˈpʰɛʃəli qɑzɑ́q n̩ qɯɾʁɯ́z
  • Articulatory and acoustic properties of vowel systems
  • s̩ˈnɔɻəɾi n̩ ˈsɪɫəbəɫ ˌmɒɻʤɨn f̩ˈnɑɫəʤi
  • Language technology for under-resourced languages and computational implementations of grammatical patterns: finite-state morphology and phonology, dependency syntax
  • ðəˈhɪstɻ̩ˌi əvðəˈtʰɻ̩kʰɪk ˈɫæi̯ŋgwɪʤɪz, kɨmˈpʰᴁɻəɾɨv ˈtʰɻkʰɪk ɫɪŋˈgwɪstɪks

ɛʤəˈkʰei̯ʃɨn

Ph.D.ɫɪŋˈɡʷɪstɪks, ˌsɛntʰɻəɫjɻˌei̯ʒɪnˈstəɾiz (sʉs)ɪndiˈᴁnə jʉnəˈvɻ̩səɾi, 2016
MAˌsɛntʰɻəɫjɻˌei̯ʒɪnˈstəɾiz (sʉs)ɪndiˈᴁnə jʉnəˈvɻ̩səɾi, 2012
MAɫɪŋˈɡʷɪstɪksjʉnəˈvɻ̩səɾi əv ˈwʌʃɪŋnɪn, 2010
BAɫɪŋˈɡʷɪstɪks, ᴁnθɻəˈpʰɑɫəʤiˈpɻᴁndəɪ̯s jʉnəˈvɻsəɾi, 2005