[ English (U.S.) | ˈɪŋɡlɪʃ (jʉˈɛs) | Кыргызча | قىرعىزچا | Халхаар | Русский | ייִדיש | yidiš ]

ˈʤɑnəθɪn nɔɻθ ˈwəʃɪŋnɪn

ˈɒfɨs ˌaʊɻ̩z:M 3:45-5:15 (ˌspɻɪŋ ˌtʰwɛniˌsɛvɨnˈtʰin)
T 1:30-3:00
ˈɒfɨs:Pearson 105
ˈimᴁɫ:jwashin1 [æʔ] swarthmore [dɑɾ] edu
fɤun:+1 (610) 957-6134

ˈmeɪn ˈᴁɻiəzəv ˈɻisɻ̩ʧ

  • tʰɻkɪk ˈlæi̯ŋkwəʤɪz, ɨsˈpʰɛʃəli qɑzɑ́q n̩ qɯɾʁɯ́z
  • Articulatory and acoustic properties of vowel systems
  • s̩ˈnɔɻəɾi n̩ ˈsɪləbəl ˌmɒɻʤɨn f̩ˈnɑləʤi
  • Language technology for under-resourced languages and computational implementations of grammatical patterns: finite-state morphology and phonology, dependency syntax
  • The history of the Turkic languages, comparative Turkic linguistics

ɛʤəˈkʰei̯ʃɨn

Ph.D.lɪŋˈɡʷɪstɪks, ˌsɛntʰɻəljɻˌei̯ʒɪnˈstəɾiz (sʉs)ɪndiˈᴁnə jʉnəˈvɻ̩səɾi, 2016
MAˌsɛntʰɻəljɻˌei̯ʒɪnˈstəɾiz (sʉs)ɪndiˈᴁnə jʉnəˈvɻ̩səɾi, 2012
MAlɪŋˈɡʷɪstɪksjʉnəˈvɻ̩səɾi əv ˈwʌʃɪŋnɪn, 2010
BAlɪŋˈɡʷɪstɪks, ᴁnθɻəˈpʰɑləʤiˈpɻᴁndəɪ̯s jʉnəˈvɻsəɾi, 2005